Czy każdy teren zdegradowany można rekultywować?

Człowiek i jego działania prowadzą do nieodwracalnych zmian. Krajobraz ulega zniszczeniu przede wszystkim przez przemysł, nieodpowiedzialną gospodarkę rolną, niewłaściwą meliorację, zmianę stosunków wodnych, naruszenie struktury podłożona, a także skażenie przemysłowe i komunikacyjne. Czy zmiany te są nieodwracalne?

Środowisko pojmowane, jako całość wydaje się już stracone. Wciąż jednak możemy działać bardziej lokalnie, wykorzystując zaplanowane i przemyślane działania, określane, jako rekultywacja. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, nasz artykuł jest dla Ciebie. Wyjaśniamy w nim krótko, czym jest rekultywacja, a także odpowiadamy na ważne pytanie: czy każdy zdegradowany teren można rekultywować, by przywrócić mu dawną świetność?

Rekultywacja - co warto wiedzieć?

Rekultywacja oznacza działania nakierowane na przywrócenie terenom zdegradowanym wartości użytkowej. Wiąże się z przeprowadzeniem szeregu zabiegów pozwalających na odwrócenie negatywnych zmian i nadanie wyznaczonym obszarom nowych funkcji. W odniesieniu do samej gleby rekultywacja oznacza przywrócenie jej dawnej wartości i wysokiej jakości, koniecznej do rozwoju lokalnego ekosystemu.  

Jakie działania są podejmowane? Pierwszym etapem jest staranne planowanie, które pozwala dopasować czynności do aktualnej sytuacji i potrzeb. Następnym krokiem jest przeprowadzenie właściwej rekultywacji, która opiera się na metodzie technicznej i biologicznej. Pierwsza opcja, czyli rekultywacja techniczna oznacza działania nakierowane na przywrócenie odpowiedniego ukształtowania rzeźby terenu, uregulowanie stosunków wodnych, a także odkwaszenie i izolację gruntów toksycznych. Drugie rozwiązanie, czyli rekultywacja biologiczna wiąże się z odtwarzaniem gleby metodami agrotechnicznymi, oraz z nawożeniem i uprawą mechaniczną gruntu.

Czy każdy teren można rekultywować?

Powstaje jednak pytanie, czy każdy teren da się zrekultywować? Okazuje się, że tak. Jak to możliwe? Pod uwagę należy wziąć kilka elementów.

Przede wszystkim, jak już wspomnieliśmy, rekultywacja obejmuje szereg innowacyjnych technik, które są nadzorowane przez specjalistów. Odpowiednio zaplanowane działania pozwalają osiągnąć zaskakujące efekty, które odmieniają środowisko i przyśpieszają jego regenerację. Po drugie większość terenów poddawana jest rekultywacji w momencie, w którym przeprowadzenie pozytywnych zmian jest jeszcze możliwe. Oczywiście im mniej zniszczona powierzchnia, tym łatwiejsze staje się jej odbudowanie. 

Należy także pamiętać, że istnieją przepisy prawne, które regulują tę kwestię. Ustawa z dnia 3 lutego o ochronie gruntów rolnych i leśnych mówi m.in., że sprawca negatywnych przekształceń powinien przeprowadzić rekultywację terenu w ciągu pięciu lat od zakończenia działalności przemysłowej. Jednocześnie ma on obowiązek uwzględnienia rekultywacji na wszystkich etapach działalności gospodarczej, także w fazie projektowania.

Pod uwagę należy wziąć także niezwykłą zdolność przyrody do samonaprawiania się. Natura może bardzo wiele, a nasza pomoc przyśpiesza zachodzące przemiany. Procesy samoregulacyjne osiągane są poprzez istnienie związków biocenotycznych, z których najistotniejsze są związki troficzne. Realizowane są one w oparciu o trzy podstawowe poziomy troficzne: producentów, konsumentów i reducentów. 

Należy jednak pamiętać, że czas trwania rekultywacji biologicznej przebiega w odmiennym tempie. Czynnikami, które wpływają na potrzebny czas, są m.in. typ nieużytku, właściwości fizykochemiczne podłoża, a także typ zagospodarowania. Naprawa tego, co zostało zniszczone, może trwać nawet wiele lat.

Nasza oferta

Rekultywacja powinna być prowadzona według najwyższych standardów i zgodnie z planem. Dlatego jeśli planujesz takie działania, skorzystaj z naszej oferty. Naszym celem jest kompleksowa rekultywacja gruntu, w tym poprawa jego jakości, a także usunięcie szkodliwych substancji i elementów niepożądanych. Nasi specjaliści mogą dokonać także usunięcia skażonej gleby i zastąpienia jej nawiezioną ziemią. Działania, które wykonujemy to m.in.:  

  • prace ziemne, 
  • zabiegi agrotechniczne, 
  • niwelacja terenu, czyli wyrównanie powierzchni, 
  • spulchnianie wierzchniej warstwy gleby, 
  • drenowanie, 
  • nawożenie i sadzenie lub wysiew roślin.