Różnice między wyburzeniem a rozbiórką

Rozbiórka od wyburzenia budynku z punktu widzenia prawa nie różni się niczym. Jeżeli uzyskujemy pozwolenie na rozbiórkę, oznacza to, że budynek można zarówno wyburzyć, jak i go rozebrać. Skąd więc i czy w ogóle jest różnica pomiędzy tymi pojęciami? Otóż tak, ale dość subtelna i dotyczy specyfiki wykonywanych prac. Jak pozbyć się niechcianego budynku ze swojej działki?

Przepisy Prawa Budowlanego: zgłoszenie czy pozwolenie?

Rozbiórka budynku wymieniona jest w art. 3 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) jako jeden z rodzajów robót budowlanych. Oznacza to, że można ją zacząć tylko na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z kilkoma zastrzeżeniami. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

  • budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
  • obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

W tym przypadku planowane prace należy zgłosić właściwemu organowi, uwzględniając zakres, rodzaj i sposób wykonywania robót. Organ może jednak narzucić obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę np. w przypadku, gdy wpłynie ona negatywnie na środowisko, warunki sanitarne itp. Może on również zażądać dostarczenia dodatkowych danych o obiekcie lub planowanych pracach. Obowiązku zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót. Można je rozpocząć dopiero po upływie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia, pod warunkiem, że organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej. Prace rozbiórkowe można zacząć przed ich zgłoszeniem tylko i wyłącznie w przypadku, gdy obiekt zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia.

Większość obiektów wymaga jednak uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. W tym celu należy odpowiednio wcześniej złożyć wniosek do właściwego dla danego obiektu urzędu. Organ ma 65 dni na wydanie decyzji, po czym przez kolejne 14 dni następuje jej uprawomocnienie. Do wniosku składa się szereg dokumentów, w tym:

  • zgodę właściciela obiektu,
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny, oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
  • projekt rozbiórki obiektu

Wyburzenie i rozbiórka

Rozbiórka wymaga wskazania kierownika rozbiórki, który z kolei ma obowiązek prowadzić dziennik rozbiórki. Do jego zadań należy też umieszczenie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu i zabezpieczenie terenu. Tu wreszcie docieramy do sedna sprawy, czyli rozróżnienia rozbiórki od wyburzenia. Wyburzenie jest zaawansowaną metodą rozbiórki. Proste rozbiórki można wykonywać ręcznie, a niektóre elementy konstrukcyjne wykorzystać ponownie. Rozbiórce podlegają np. budowane tradycyjnymi metodami zabudowania gospodarskie. Solidne budynki murowane zazwyczaj jednak trzeba wyburzyć, czyli całkowicie zniszczyć. Do tego celu potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, tj. dźwigi, koparki, spychacze, a czasami – materiały wybuchowe. Wyburzeniami zajmują się wykwalifikowani fachowcy, posiadający odpowiednie uprawnienia. Zajmą się oni nie tylko wyburzeniem danego obiektu, ale także transportem gruzu czy jego recyklingiem.